Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ekoposter.pl („Serwis”).
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579 (zwany dalej „Operatorem” lub „Administratorem”).
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kod@recevent.pl
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych („RODO”), w stosunku do użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownik”) spółka RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579, niniejszym informuje, że

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 RODO jest spółka RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579, (dalej „Administrator”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Adres e-mail
  4. Adres do doręczenia zamówionych próbek
 2. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres e-mail: kod@recevent.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
  1. przetwarzanie przez Administratora w celu obsługi złożonych zamówień, w tym zapytań i kontaktu;
  2. przetwarzanie przez Administratora w  celach marketingowych, w tym prowadzenie newslettera;
  3. przetwarzanie przez Administratora danych w celach marketingowych podejmowanych przez Administratora we współpracy z innymi podmiotami, w tym na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom;
  4. przekazywanie danych Użytkowników kontrahentom Administratora w celach marketingowych;
   – przy czym wyrażenie zgody w jednym z powyższych celów jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 2.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 3 lit. b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 3 lit. b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadniony interes Administratora
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 3 lit c) i d) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgoda Użytkownika wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Administratora.
 7. Dane osobowe Użytkowników Administrator może udostępniać innym podmiotom, z którymi łączą go stałe stosunku gospodarcze. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Lista partnerów handlowych Administratora obejmuje:
  1. Upsale Media Sp. z o.o. ul. Paryska 253; 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP: 6631881013, KRS: 0000858349;
  2. DigitalCrew Sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31; 00-20 Warszawa; NIP: 2522851409, KRS: 0000882436;
  3. OOH.PL Sp. z o.o. ul Paryska 153; 26-110 Skarżysko-Kamienna; NIP 6631880829, KRS: 0000853783;
  4. podmioty powiązane z Administratorem na mocy zawieranych umów współpracy, które zajmują się reklamą: reklama ooh, wydruki wielkoformatowe, reklama internetowa, e-mail marketing, reklama outdoor oraz reklama indor.
 9. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym procesy  biznesowe Administratora, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;
  2. dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;
  3. dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;
  4. dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury IT, w tym przez dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 10. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 11. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skierować żądanie mailowo na adres e-mail: kod@recevent.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty lub kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora lub innym podmiotem wskazanym.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

Mechanizm cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. tj. RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. W celu realizowania działań marketingowych Operator w stosunku do Użytkowników może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. wiekowo czy pod względem terytorialnym. Operator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące historii zakupów, uzyskanych za pośrednictwem plików Cookies lub zbliżonych technologii, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez użytkownika innych stron internetowych lub aktywności użytkownika na stronie internetowej Operatora. Przetwarzanie takich informacji pozwala na analizę zachowania określonych grup użytkowników korzystających z usług Operatora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory. Oferty kierowane do użytkownika mogą być zamieszczane zarówno w Serwisie jak i stronach internetowych innych podmiotów.
 10. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 11. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android – urządzenie mobilne
  8. Safari (iOS) – urządzenie mobilne
  9. Windows Phone – urządzenie mobilne

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Zmiany w polityce prywatności

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta Użytkownika.
 2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Operatora
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 15.05.2021