Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą
„Wtorki z citylightem”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Wtorki z citylightem” na zasadach określonych w Regulaminie (,,Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest RECEVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, adres: ul. Paryska 153, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692437, identyfikującym się numerem NIP 663 187 45 79, REGON 368115815 („Organizator”).
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w biurze sprzedaży na ul. Paryskiej 153 w Skarżysku-Kamiennej, natomiast informacje o promocji udostępnione są również na stronie internetowej drukarni EkoPoster (https://ekoposter.pl/regulamin-wtorki-z-citylightem/) należącej do Organizatora.
 4. Promocja „Wtorki z citylightem” nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora.

§ 2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja „Wtorki z citylightem” obowiązuje w dniach: 8.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, 5.04.2022, 12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022 lub do wyczerpania zapasów (oferta limitowana).
 2. Organizator może przedłużyć czas trwania Promocji poprzez udostępnienie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.ekoposter.pl, na profilach EkoPoster i RECEVENT w portalach społecznościowych Facebook lub LinkedIn oraz poprzez mailingi.

§ 3 Zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności oraz każda osoba prawna, jeśli spełni warunki określone, w Regulaminie (,,Uczestnik Promocji”/Uczestnik”).
 2. Promocja polega na obniżeniu opłaty za wydruk plakatu citylight (na papierze whiteback) do 8 zł / szt. dla zamówień dokonanych w każdy wtorek marca i kwietnia 2022 roku. Cena zostanie obniżona, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
  • Uczestnik złoży zamówienie na druk plakatów na papierze whiteback w formacie 118,5 x 175 cm w dowolnym nakładzie w każdy wtorek marca i kwietnia 2022 roku;
  • Uczestnik przekaże pliki produkcyjne (do druku) w dniu złożenia zamówienia.
 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wiele razy.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od RECEVENT Sp. z o.o., ul. Paryska 153, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach marketingu produktów i usług Organizatora. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest pod adresem: https://ekoposter.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Cały dochód z promocji będzie przekazany na pomoc uchodźcom z terenów Ukrainy. Zebrane fundusze zostaną wpłacone bezpośrednio na konto Polskiej Akcji Humanitarnej (https://www.pah.org.pl/wplac/ – sekcja „Ukraina”).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli w czasie trwania promocji w stosunku do Recevent Sp. z o.o. wprowadzony zostanie na podstawie decyzji administracyjnej zakaz prowadzenia działalności, Organizator zostanie wyłączony z promocji na czas trwania takiego zakazu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2022 roku i obowiązuje w dni trwania Promocji.

3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji a Uczestnikiem Promocji rozpatrywane będą przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.